โครงการบรรยาย Work Shop การเข้าใจสล่าช่างไม้ที่มีคุณภาพ 4/2/63
5 กุมภาพันธ์ 2563
4,140

โครงการบรรยาย Work Shop การเข้าใจสล่าช่างไม้ที่มีคุณภาพ วันที่ 4 กุมภาพัธ์ 2563 จัดขึ้น ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

มีความประสงค์ต้องการมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำเสนอ แนะนำความรู้ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวกับงานไม้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ โดยการจัดกิจกรรมเชิงบรรยาย สาธิตและ Work Shop