การเข้าร่วมงานประชุมประจำปี 2561 สวทช.ภาคเหนือ "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้"
12 กุมภาพันธ์ 2561
2,719

การจัดงานประชุมประจำปี 2561 ครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อการจัดงาน "นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่สังคมแห่งการแบ่งปันความรู้" เป็นการต่อยอดจากงานประชุมประจำปี 2560 ในหัวข้อ "นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน" ได้เผยแพร่นวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่ชุมชนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ ทำให้หลายชุมชนนำนวัตกรรมไปใช้ต่อยอดจนสำเร็จ ให้แก่ผู้อื่น เพื่อขยายโอกาสให้ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจต่อไป