โครงการวิจัยต้นไม้สายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพาะเลี้ยงครั่ง
11 กรกฎาคม 2560
6,783

โครงการวิจัยต้นไม้สายพันธุ์ใหม่เพื่อการเพาะเลี้ยงครั่ง 

        ถึงแม้ประเทศไทยนั้นจะถือว่าเป็นประเทศผู้ผลิตครั่งหลักอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินเดีย แต่เรายังมีโอกาสที่จะพัฒนาขีดความสามารถการผลิตได้อีกมากเนื่องจากทางประเทศไทยนั้นสามารถผลิตครั่งได้เพียงฤดูกาลเดียวด้วยต้นฉำฉาและต้นลิ้นจี่เท่านั้น  ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศหลักในการผลิตครั่งประเทศอินเดียนั้นสามารถผลิตครั่งได้ถึง 4 รอบต่อปี โดยใช้ต้นไม้หลายชนิดหมุนเวียนกันไป

        ดังนั้นทางบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตครั่งของไทย จึงได้ทำการทดลองหาต้นไม้ชนิดใหม่เพิ่มเติม โดยปัจจุบันได้ลองทำการเพาะเลี้ยงครั่งบนต้นถั่วมะแฮะซึ่งเป็นต้นไม้หาง่ายประจำถิ่นทางเหนือของประเทศไทยและต้นเปล้าใหญ่ ซึ่งมีแปลงทดลองเพาะปลูกที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และบริเวณโรงงานของบริษัทเองโดยผลการทดลองปรากฎว่าครั่งนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีพอสมควรแต่ยังไม่ถึงกับให้ปริมาณผลผลิตที่มากพอ เมื่อเทียบกับต้นไม้หลักอย่างต้นฉำฉาจำเป็นที่จะต้องมีการทดลองปรับปรุงเพิ่มเติมอีก โดยเมื่อสำเร็จแล้วจะนำไปส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจต่อไป