โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการแปรรูปและการเพาะเลี้ยงครั่ง
7 กรกฎาคม 2560
5,834

 โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการแปรรูปและการเพาะเลี้ยงครั่ง
        ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับบริษัท นอร์ทเทอร์น สยามซีดแลค จำกัด ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงครั่งจังหวัดลำปาง(งบพัฒนาจังหวัด)ได้นำเกษตรกรจำนวนกว่า 250 คนจาก ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง มาดูงานที่โรงงานแปรรูปและส่งออกครั่งเม็ดของบริษัทนอร์ทเทอร์นสยามซีดแลคจำกัดเพื่อมีเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปครั่งรวมทั้งการนำครั่งไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน นอกจากจะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้วของโรงงานแล้ว  เกษตรกรยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมแปลงหญ้าเนเปียร์ที่ใช้ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์อีกด้วย โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก