มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000)

ISO 22000:2005 Food Safety Management System: FSMS
        ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารระบบการจัดการตัวใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการ  ในอุตสาหกรรมอาหารและห่วงโซ่อาหารซึ่งมาตรฐาน ISO22000 จะครอบคลุมทั้งข้อกำหนดของ GMP, HACCP  และข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการในองค์กรมาตรฐานดังกล่าวเน้นที่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยของอาหารให้มีความชัดเจน โดยจะเป็นที่รวมของข้อกำหนดในมาตรฐานต่างๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดเส้นทางห่วงโซ่อาหารโดยเน้นที่การสื่อสารร่วมกันระบบการจัดการและการควบคุมอันตรายมีวัตถุประสงค์เพื่อประกันว่ามีการกำหนดรายละเอียดการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนโดยอาศัยข้อมูลจากการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อาหารทุกรายให้ข้อมูลและหลักฐานตามความต้องการของลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายในด้านความเป็นไปได้ความจำเป็นและผลกระทบที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายโดยอาศัยข้อมูลจากการสื่อสารระหว่างลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย 

มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000
         มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 หรือเรียกอีกอย่างว่า ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้เพื่อการบริหารหรือจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพภายในองค์การ ซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นองค์การธุรกิจประเภทใด กิจการอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะนำเอาระบบคุณภาพนี้ไปใช้ได้ ทั้งนี้ระบบคุณภาพ ISO 9000 จะไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะดีที่สุด หรือมีมาตรฐานที่สุด แต่ระบบคุณภาพ ISO 9000 จะประกันว่าการบริหารงานขององค์การนั้นมีคุณภาพทั่วทั้งองค์การซึ่งอาจจะเป็นเหตุเป็นผลกันเมื่อมีการบริหารงานที่ดีมีคุณภาพย่อมจะส่งผลไปถึงความมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการด้วย

HACCP

         HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point คือ มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัย ในทุกกระบวนการผลิตอาหารเพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหารที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้ารวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวังเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ HACCP เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

GMP 

        GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

        GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภคโดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันดังนั้นหากยิ่งสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมดก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด
        หลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภคเอกสารดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์
ประเภทไฟล์
จำนวนดาวน์โหลด
DOCUMENT
.docx
105
DOCUMENT
.docx
86