มาตราฐานการผลิต 

        บริษัท นอร์ทเทอร์นสยาม ซีดแลค จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอย่างสูงสุด สิ่งที่เราคำนึงถึงเหนือสิ่งอื่นใด ก็คือ คุณภาพและมาตรฐานที่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
        ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้น ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นระบบวิเคราะห์จุดวิกฤตในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้บริโภคในส่วนของระบบการจัดการภายในบริษัทฯได้จัดให้มีระบบหลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต เราใช้ระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) มีการเตรียมสิ่งแวดล้อมในการผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ อาคารสถานที่ในการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและคำนึงถึงสุขลักษณะส่วนบุคคล พนักงานได้ผ่านการอบรมทักษะการปฏิบัติงานในบริเวณผลิต โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้ที่เข้าในบริเวณการผลิตทุกคนมีการสวมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนเข้าสู่บริเวณผลิตทุกครั้ง พื้นที่ในการผลิตมีความสะอาดตรงตามมาตรฐาน GMP

 

                                                                                

        ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากบริษัท นอร์ทเทอร์นสยาม ซีดแลค ยึดมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Food Grade Stainless Steel S304) ระบบท่อลำเลียงอุปกรณ์ที่ใช้ Food Grade ที่ได้มาตรฐานรับรอง ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด
        บริษัท นอร์ทเทอร์นสยาม ซีดแลค ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้บรรทัดฐานในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

 
 


เอกสารดาวน์โหลด
ชื่อไฟล์
ประเภทไฟล์
จำนวนดาวน์โหลด
n4
.jpg
169